112700-8578074-NY_BrooklynDinner_2014_FranckBohbot_IV2_jpg1