112700-10795693-NY_RadioCityMusicHall_1_2014_FranckBohbot__jpg